Korting stikstofgebruiksnorm bij maïs en aardappelen na gras

Wanneer direct aansluitend aan het vernietigen van grasland in de periode van 1 februari tot en met 10 mei op zand- en lössgrond maïs, consumptie- of fabrieksaardappelen worden geteeld, wordt de stikstofgebruiksnorm gekort met 65 kg per ha.

Tegemoetkoming vaste lasten

Ondernemers uit alle bedrijfssectoren, die als gevolg van de coronacrisis meer dan 30% omzetverlies leiden, kunnen een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen. Deze tegemoetkoming kan per kwartaal aangevraagd worden. Aanvragen voor het eerste

Veehouder hanteert onjuiste gehalten mestvoorraad

RVO.nl legde een mestboete op aan een melkveehouder. De NVWA had bij een controle op de derogatie- en gebruiksnormen over het jaar 2017 geconstateerd, dat de gebruiksnormen waren overschreden, waardoor derogatie was komen te vervallen. De veehouder

Weigering toekenning NOW

Voor de berekening van loonkostensubsidie van de NOW-1 wordt uitgegaan van het loon over de maand januari 2020. Als er geen loongegevens zijn over dat tijdvak, wordt uitgegaan van het loon over november 2019. Gegevens uit de loonaangifte van de

Verhoging maxima TVL

De maximale subsidiebedragen, die in het kader van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kunnen worden toegekend, zijn afhankelijk van de ruimte die de Europese Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de

Eigenwoningregeling bij uitzending naar buitenland

De Wet IB 2001 bevat een bepaling op grond waarvan een naar het buitenland uitgezonden ambtenaar geacht wordt in Nederland te wonen. Daarmee blijft de binnenlandse belastingplicht van de ambtenaar gedurende de periode van uitzending in stand. Deze

Locatiegegevens PAS-meldingen openbaar

De minister van LNV ziet zich naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State genoodzaakt om de locatie van de PAS-melders bekend te maken via www.rijksoverheid.nl. Voordat de meldingen openbaar gemaakt worden, zal de minister eerst een

Overgangsregeling fosfaatdifferentiatie

Op gronden met een lagere fosfaattoestand mag afhankelijk van de fosfaattoestand van het perceel extra fosfaat gebruikt worden (fosfaatdifferentiatie). Daarvoor moet de fosfaattoestand van de percelen uiterlijk 15 mei opgegeven worden in de

Betalingsrechten en blokkerende zeggenschap jonge landbouwers

Jonge landbouwers, die een aanvraag doen voor de extra betaling jonge landbouwers of voor betalingsrechten uit de Nationale reserve, moeten blokkerende zeggenschap hebben.

Wanneer blokkerende zeggenschap?

Er is sprake van blokkerende zeggenschap